شهرداری طرقبه : اخبار
سیستم انبار و حسابداری انبار

همواره ثبت دقیق ورود و خروج کالا در انبار و کنترل موجودی آن، از دغدغه های اصلی مدیران هر #شهرداری به شمار رفته است. سیستم #انبار و حسابداری انبار  وظیفه ثبت و نگهداری عملیات تعدادی و ریالی موجودی مواد و کالای نزد انبارهای شهرداری را به عهده داشته و با هدف پوشش کلیه نیازهای ...

حیطه کاری انبار طراحی می گردد. این سیستم به مدیران کمک می کند تا برای انتخاب بهترین منبع برای تهیه مناس بترین کالا به درستی تصمیم گیری نموده و فرایند خرید و منابع مورد نیاز شهرداری را تسهیل نماید.سیستم انبار شامل کلیه اطلاعات گردش کالاهای مصرفی از مرحله درخواست کالا توسط مجموعه های شهرداری تا مرحله وصول توسط انبار و تحویل آن به مجموعه درخواست کننده می باشد. نویسنده : سماکار ( مدیریت مالی شهرداری طرقبه)

خزانه داری (دریافت وپرداخت )

یکی از راه های نظارت بر عملکرد مالی #شهرداری ، کنترل دریافت ها و پرداخت ها و آگاهی از وضعیت نقدینگی در شهرداری است. مدیران مالی برای برنامه ریزی های مالی خود، باید به طور خاص کاهش نقدینگی در شهرداری را کنترل کنند و از وضعیت وجوه نقد در شهرداری آگاهی کامل داشته باشند. سیستم ...

دریافت و پرداخت که بخشی از سیستم های یکپارچه به شمار می رود با جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات جامع از دریافت ها و پراخت های شهرداری و ایجاد ارتباط مستقیم بین سیستم حسابداری مالی و سیستم های مرتبط با آن، مدیران مالی را در کنترل دریافت ها و پرداخت ها و نظار تها بر وضعیت نقدینگی یاری می کنند. کنترل و نگهداری کلیه اطلاعات چکها و اسناد دریافتی از مشتریان و وجوه نقد و بانک از اهمیت فوق العاده ای برای شهرداریها برخوردار است از آنجائیکه آخرین مرحله ...

حسابداری

حسابداری یک سیستم اطلاعات است که در آن فرایند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می گیرد تا افراد ذینفع درون شهرداری مثل مدیران و یا برون شهرداری بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. حسابداری به ...

عنوان یک سیستم پردازش اطلاعات، داده های خام مالی را دریافت نموده آنها را به نظم در می آورد. محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذینفع (مدیران، سرمایه گذاران، دولت و... ) قرار می گیرد. نویسنده : سماکار ( مدیریت مالی شهرداری طرقبه)

تفاوت حسابرس ، ذیحساب و ممیز مالیاتی

  ممیز مالیاتی و ذیحساب یک فرد هستند ولی حسابرس می تواند یک فرد یا موسسه باشد .  ذیحساب در موسسه بطور دائم مستقر می باشد . حسابرس برای مدت کوتاهی در موسسه مستقر می شود. ولی ممیز مالیاتی لزوما وارد موسسه نمی شود .  ذیحساب و ممیز مالیاتی هر دو در استخدام وزارت امور اقتصادی ...

و دارائی هستند . اما حسابرس یک شخصیت کاملامستقل می باشد .( در شهرداری تهران ذیحساب استخدام شهرداری بوده و مورد تایید شورای اسلامی شهر می باشد )  ذیحساب و ممیز مالیاتی حقوق خود را از موسسه ای که در آن فعالیت می کنند دریافت نمی کنند . اما حسابرس حقوق انجام خدماتش را از موسسه مزبور دریافت می کند .  ذیحساب در موسسات دولتی و وابسته به دولت مستقر شده و فعالیت دارد . ولی درباره حسابرس و ممیز مالیاتی لزوما این مسئله صادق نیست. نویسنده : سماکار ( ...

تهاتر

داراييها و بدهيها نبايد با يکديگر تهاتر شود مگر اينكه‌ تهاتر آنها طبق‌ استاندارد حسابداري‌ ديگري‌ الزامي‌ يا مجاز باشد. اقلام‌ درآمد و هزينه‌ بايد تنها زماني‌ تهاتر شود كه‌ : الف .يك‌ استاندارد حسابداري‌ تهاتر مزبور را الزامي‌ يا مجاز كرده‌ باشد، يا ب‌ .درآمدها و ...

هزينه‌هاي‌ غيرعملياتي‌ كه‌ از معاملات‌ و رويدادهاي‌ واحد يا مشابه‌ حاصل‌ مي‌شود، با اهميت‌ نباشد. چنين‌ مبالغي‌ بايد طبق‌ مفاد بند 27 اين‌ استاندارد با يکديگر جمع‌ شود.______________________________ تهاتر درفعالیت های #شهرداری عموما بهنگام تملک اراضی و زمین های واقع شده در طرح های عمرانی بالاخص در توسعه معابر و احداث خیابان ها مصداق پیدا می 58 اشعار میدارد دستگاه های اجرایی و /11/ نماید..در این خصوص قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک واقع برای ...