شهرداری طرقبه : اخبار
مصوبه ضریب_حقوق سال 1395

تعیین #ضریب_حقوق اعضای #هیئت_علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و یک هزار و نهصد و چهل و نه (21،949) ریال تعیین #ضریب_حقوق شاغلین مشمول #قانون_مدیریت خدات کشوری، کارمندان  مشمول #قانون-نظام_هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب 1370- (از جمله کارمندان وزارت ...

اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) به میزان یکهزار و پانصد و چهل و یک (1.541) ریال تعیین سقف افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، #بانک‌های_دولتی، #بیمه‌ها و #شرکت‌های_دولتی، به میزان دوازده درصد تعیین #حداقل_حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76) #قانون_مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (5) این ...

تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده

الف ـ در مورد عرضه کالا:1ـ تاریخ صورتحساب ، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا ، هرکدام که مقدم باشد ، حسب مورد؛2ـ در موارد مذکور در تبصره ماده (4) این قانون ، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده ، هرکدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت ، حسب مورد؛3ـ در مورد ...

معاملات موضوع ماده (9) این قانون ، تاریخ معاوضه .ب ـ در مورد ارائه خدمات:1ـ تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت ، هرکدام که مقدم باشد حسب مورد؛2ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون ، تاریخ معاوضه .ج ـ در مورد صادرات و واردات: در مورد صادرات ، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و درخصوص خدمت ، تاریخ پرداخت مابه ازاء .تبصره:در صورت استفاده از ماشینهای صندوق ، تاریخ تعلق مالیات ، تاریخ ثبت معامله در ماشین ...

مالیات با نرخ صفر

روشی است كه مؤدیان مشمول آن مكلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارك حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی كشور می‌باشند و سازمان مذكور نیز مكلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات ...

مؤدیان، بر اساس مستندات، مدارك و اظهانامه مذكور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود٠ نویسنده : سماکار ( مدیریت مالی شهرداری طرقبه)

تصویب ضریب حقوق و ضوابط اجرایی بودجه 1395

هیات دولت در جلسه خود به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت و نیز ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور را بررسی و تصویب کرد. اهم مقررات مربوط به حقوق و مزایا افزایش ضریب حقوق سال ...

1395 شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام هماهنگ پرداخت، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان 12 درصد تعیین شد. بر این اساس، میزان #ضریب_حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری 1541 ریال است. حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تا سقف پانزده میلیون ریال تا 20 درصد با کاهش نیم (5/0) درصد به ازای هر پانصد هزار ریال نسبت به سال 1394 و مازاد بر ...

مميزی و حسابرسی

ماده 44 آئین نامه :  رسيدگي و مميزي حساب شهرداري ها در سه مرحله به شرح زير انجام خواهد گرديد : الف - حسابرسي به وسيله شهرداري قبل و بعد از خرج به وسيله كاركنان ثابت شهرداري كه اطلاعات كافي در امور مالي و حسابداري داشته باشد .ب - حسابرسي به وسيله حسابداران قسم خورده يا متخصص كه ...

از طرف شوراي شهر انتخاب خواهد شد و در موقع تفريغ بودجه شهرداري مكلف است نتيجه گزارش حسابرسان مذكور را همراه تفريغ بودجه در اجراي مفاد ماده 67 و تبصره آن به شوراي شهر و وزارت كشور ارسال دارد .ج  - رسيدگي نهائي به وسيله شوراي شهر از طريق بررسي گزارش هاي مالي و گزارش حسابرسان مذكور . تبصره  طرز انجام حسابرسي شهرداري طبق دستورالعملي است كه وزارت كشور تنظيم و به شهرداريها ابلاغ خواهد كرد . نویسنده : سماکار ( مدیریت مالی شهرداری طرقبه)