شهرداری طرقبه : اخبار
سیستم تدارکات ( کارپردازی )

خرید و #تدارکات یکی از قدیمی ترین فعالیتهای #شهرداری برای انجام وظایف متعدد آنها می باشد. در پروژه های پیمانکاری و طرح های سرمایه گذاری نیز خرید و تدارکات مواد اولیه، نیروی انسانی و... بخش عمده ای از فعالیتهای تیم پروژه را به خود اختصاص می دهد. در طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری، ...

مقصود از خرید، تنها برآوردن نیازمندیهای پروژه نیست، بلکه هدف از خرید، دستیابی به مواد مورد نیاز پروژه، طبق زمانبندی و کیفیت مورد نیاز، برای رسیدن به موقعیت نهایی و تحویل به موقع طرح سرمایه گذاری است. مدیریت خرید و تدارکات، تمامی امور مرتبط با خرید بهنگام کالا و خدمات مورد نیاز برای انجام تمامی فرایندها و عملکرد شهرداری را شامل می شود. تدارکات، طیف وسیعی از اقلام، را در بر می گیرد که باید در زمان مورد نیاز از تهیه کنندگان و تامین کنندگان ...

حقوق و دستمزد

تبادل اطلاعات و ارتباط با سیستم پرسنلیصدور حکم حقوقی برای هر پرسنل در هر زمان به تعداد نامحدودتهیه جدول حقوقی ماهیانه برای هریک یا کلیه پرسنلتهیه لیست حقوقی برای کلیه پرسنل یا بر اساس محل خدمت یا وضعیت استخدامتهیه لیست بیمه پرسنل به صورت ماهانهتهیه لیست ماموریت روزانهتهیه ...

کلیه لیست های حقوقیتهیه وتعریف هر تعداد وام به یک یا هر تعداد پرسنلتعیین تعداد اقساط، مدت زمان پرداخت و...ایجاد سیستم امنیتی برای وام ها در صورت پرداخت اقساطمحاسبه پرداخت هریک از اقساط برای هر پرسنل به صورتتعیین پس انداز برای هر وامتهیه جدول وام ماهیانه نویسنده : سماکار ( مدیریت مالی شهرداری طرقبه)

کارکرد و وظایف سیستم دارایی ثابت

تعیین روش محاسبه استهلاک دارایی از طریق گروه دارایی یا اقلام داراییتعیین محل استقرار داراییگروه بندی دارایی هاثبت اطلاعات دارایی ها و صدور اسناد مربوطهثبت دارایی ها و تخصیص شماره پلاکقیمت گذاری دارایی بر اساس قیمت مندرج در برگ تحویل انبار، قیمت تمام شده پروژه یا قیمت ...

خریدتعمیرات اساسی و امکان انتخاب روش تاثیرگذاری تعمیرات در محاسبه استهلاکتعدیل قیمت داراییبیمه دارایی به صورت فردی و گروهیصورت برداری و تطبیق داراییتهیه وتنظیم اجزای داراییمشخص کردن پلاک اصلی و فرعیانجام تعدیلات نرخ و روش محاسبه استهلاک داراییارزیابی دارایی هامحاسبه استهلاک دارایی ها به صورت جمعی، گروهی یا اقلام دارایینقل و انتقال، خروج و حذف داراییثبت سوابق نقل و انتقال داراییاعلام بلا استفاده شدن دارایی برای درنظر گرفتن تاثیر ...

سیستم دارایی ثابت

دارائی ثابت را می توان یکی از نقاط تمرکز سرمایه گذاری دستگاه ها و شرکت های دولتی و شهرداریها تلقی کرد. بر این اساس، نظارت صحیح بر وضعیت این گونه دارائی ها به منظور جایگزینی به موقع، کسب اطمینان از پوشش بیمه ای مناسب، کنترل نقل و انتقال، محاسبه ی هزینه استهلاک و... ضروری خواهد ...

بود. آگاهی کامل و نظارت همه جانبه بر اموال و دارایی ثابت شهرداریها برای مدیران و مسئولین ارشد شهرداری بسیار ضروری و حیاتی است. اطلاع دقیق از وضعیت خسارت، استهلاک و جایگزینی، بیمه، نقل و انتقال، کنارگذاری و استفاده دوباره، نگهداری و حفاظت دارایی های شهرداری برای برنامه ریزی صحیح لازم و ضروری است. سیستم دارایی ثابت به عنوان بخشی از سیستم های یکپارچه مالی در ارتباط با سیستم های تدارکات، حسابداری و انبار است و برای سهولت بخشیدن به نظارت و ...

وظایف سیستم انبار وحسابداری انبار

ثبت شناسنامه کالا با کلیه آیتمهای مورد نیاز #شهرداری برای هر کالاتعیین و تعریف واحد شمارش برای کالاهاتعریف واحد اصلی و واحدهای فرعی شمارش برای کالاهاتعریف بارکد جداگانه برای هر واحد شمارش کالاتعیین مرکز استفاده کالاتعیین ماهیت کالا بر اساس استانداردهای حسابداری و ...

#حسابرسیجانمایی (مکان دهی بر اساس انبار، راهرو، ردیف، قفسه، طبقه و...) کالا در انبارهای مختلفپارامترهای کنترل کیفیت کالا از نوع کمی یا کیفی و تخصیص به کالاصدور اسناد وارده و صادره در مراحل ابتدای دوره، خرید، ، مصرف، امانی، انتقال بین انبارها، تبدیل کالا، ضایعاتانتقال کالا بین انبارها و صدور سند انتقال بین انبارها به صورت دستی یا سیستمیصدور رسید و #حواله انبارانجام عملیات #انبارگردانی شامل صدور تگهای انبار گردانی، ثبت شمارشها، تهیه لیست ...

تعاریف برخی از واژه های انبار و حسابداری انبار

تعریف انبار: انبار به محلی اطلاق می شود که کالا در آن به صورت موقت نگهداری می شود واحد کالا: واحدهای شمارش و مصرف هرقلم جنس می باشد. کدگذاری کالا: کلیه کالاهای مصرفی مورد استفاده بایستی ابتدا کدگذاری شوند بطوری که کنترل گردش کالا با استفاده از کد به آسانی صورت گیرد و این کدها ...

در عین جامعیت، بایستی ساده و قابل استفاده توسط پرسنل باشد. درخواست کالا: هر کدام از مجموعه های شهرداری درخواست های خود را ارائه می نمایند و پس از طی مراحل تا یید و تصویب در اختیار قسمت انبار قرار می گیرد. درخواست خرید کالا: در صورتی که موجودی انبار پایین باشد، به تشخیص قسمت انبار درخواست خرید کالا تهیه می گردد و بعد از طی مراحل تایید و تصویب در اختیار انبار قرار می گیرد. رسید انبار: کارپرداز خرید با مراجعه به قسمت انبار اجناس مورد نیاز را ...