شهرداری طرقبه : خدمات شهری
قرعه کشی جوایز طرح بازیافت

اولین قرعه کشی طرح بازیافت و تفکیک زباله شهرداری طرقبه برگزار شد . در این مراسم که در حضور جمع ...

کثیری از همشهریان و در محل بازار بعثت برگزار گردید به 39 نفر از همشهریان جوایز نفیسی به قید قرعه تقدیم شد . شماره های برنده : 241-426-1113-1082-917-1046-1317-981-847-851-1083-1334-879-1197-224-817 551-371-673-169-552-478-506-495-485-1535-457-1127-1033-1214-607-1363-801 896-467-521-1045-40 دارندگان شماره های ذیل جهت دریافت جوایز در وقت اداری به واحد روابط عمومی شهرداری مراجعه نمایند.