شهرداری طرقبه : دستورالعمل
تعریف سیستم خزانه داری :

تعریف سیستم خزانه داری : یکی از راه های نظارت بر عملکرد مالی #شهرداری ، کنترل دریافت ها و پرداخت ها و آگاهی از وضعیت نقدینگی در شهرداری است.  مدیران مالی برای برنامه ریزی های مالی خود، باید به طور خاص کاهش نقدینگی در شهرداری را کنترل کنند و از وضعیت وجوه نقد در شهرداری ...

آگاهی کامل داشته باشند. سیستم دریافت و پرداخت که بخشی از سیستم های یکپارچه به شمار می رود با جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات جامع از دریافت ها و پراخت های شهرداری و ایجاد ارتباط مستقیم بین سیستم حسابداری مالی و سیستم های مرتبط با آن، مدیران مالی را در کنترل دریافت ها و پرداخت ها و نظار تها بر وضعیت نقدینگی یاری می کنند.  کنترل و نگهداری کلیه اطلاعات چکها و اسناد دریافتی از مشتریان و وجوه نقد و بانک از اهمیت فوق العاده ای برای شهرداریها ...

بخش نامه های مالی

سازمان مالی شهرداری ها :مدیر امور مالی که طبق ماده 79 قانون شهرداریها تحت امر شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر کلیه واحد ها و قسمتهای مالی، ریاست و نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعیین یا تغییر او بدون موافقت شورای اسلامی شهر نخواهد بود.در شهرداریهای متوسط می توان به فردی که ...

مسئولیت امور مالی وذیحسابی را عهده دار است و کلیه کارهای مالی را راساً و یا به کمک تعدادی کارمند انجام می دهد .عنوان رئیس امور مالی و در شهرهای کوچک رئیس حسابداری اطلاق نمود.مدیریت مالی شهرداری وظیفه دارد ضمن تأمین اعتبار مورد نیاز در حدود بودجه مصوب برای فعالیت های عمرانی، خدمات شهری و سرمایه گذاری، با رعایت شرایط و مقررات مالی، مراقب حسن گردش کار مالی و حسابداری واحدهای شهرداری بوده و حسب ماده 26 آئین نامه مالی شهرداریها مسئولیت تهیه ...