شهرداری طرقبه : دستورالعمل
وصول عوارض کسر پارکینگ و حذف پارکینگ باطل گردید

وصول عوارض کسر پارکینگ و حذف پارکینگ برای چندمین بار باطل گردید.رأی شماره ۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ بند ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شاهرود مغایر قانون است و ابطال میشود(مصوب 7/2/1395)

395)