شهرداری طرقبه : دستورالعمل
موارد مشمول کسر حق بیمه

تمامی پرداختی های مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایا نقدی یا غیرنقدی مستمرکه در مقابل کار به بیمه شده داده می شود مشمول کسر حق بیمه است؛ به غیر از :  حق همسر ( عائله مندی )بازخرید ایام مرخصیکمک_عائله مندی حداکثر تا میزان قابل پرداخت طبق ماده٨٦ قانون تامین اجتماعی ...

(مازاد بر آن مشمول کسر حق بیمه می باشد)هزینه سفر و فوق العاده ماموریتعیدیما به التفاوت کمک هزینه مسکن و خواروبار در ایام بیماریحق شیرپاداش نهضت سواد آموزیحق التضمین (کسر صندوق)خسارت_اخراج و مزایای پایان کار