شهرداری طرقبه : دستورالعمل
نکاتی از استانداردهای حسابداری

 درآمد عملیاتی عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به جز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه، که از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری ناشی شده باشد.  هزینه های عملیاتی عبارت است از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه، به جز موارد مرتبط با ستانده صاحبان سرمایه، که از فعالیت ...

های اصلی و مستمر واحد تجاری ناشی شده باشد. هزینه غیر عملیاتی عبارت است از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه که از مبادلات تصادفی و اتفاقی یک واحد تجاریناشی می شود.  تعدیلات سنواتی، تعدیلات با اهمیتی است که به سنوات قبل مربوط می شود. نویسنده : سماکار ( مدیریت مالی شهرداری طرقبه)

مروری سریع بر روی قوانین حقوق و دستمزد

اضافه کاری = ساعات اضافه کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایهماده ۵۹ – در شرايط عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شرايط ذيل مجاز است : الف – موافقت كارگر ب – پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي. تعطیل کاری =ساعات تعطیل کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایهماده ۶۲ – روز جمعه، روز تعطيل ...

هفتگى كارگران با استفاده از مزد مى باشد.كارگرانى كه به هر عنوان به اين ترتيب روزهاى جمعه كار مى كنند، در مقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه ۴۰% اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد. شب کاری = ساعات شب کاری * ۱۳۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایهماده ۵۸ – برای هر ساعت کار درشب تنها به کارگران غیر نوبتی ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد. کارهای نوبت کاری ۱-کار نوبت کاری که بین صبح وعصر قرار میگیردحقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۱۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه ۲-کار ...

تنخواه گردان

ماده ۳۴ ـ كليه پرداختهاي شهرداري بايد با توجه به ماده ۷۹ قانون شهرداري با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزينه‌هايي كه تنظيم اسناد مثبته آن‌ قبل از پرداخت ميسر نباشد ممكن است به طور علي‌الحساب پرداخت و اسناد هزينه آن در اسرع وقت تكميل و به حساب قطعي منظور گردد نوع ...

‌هزينه‌هايي كه به طور علي‌الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان به موجب دستورالعملي كه وزارت كشور ابلاغ خواهد نمود ‌تعيين خواهد شد. برابر آخرین دستور العمل که در تاریخ 23/6/76 توسط وزیر کشور وقت به شهرداریها ابلاغ شده است  موارد زیر قابل ذکر است: 1-  حداکثر میزان سهم کارپرداز دومیلیون ریال تعیین شده که تاکنون این مبلغ تغییر نکرده است بنابراین با عدم ابلاغ تغییرات سالیانه عزم کلی برای اجرای آیین نامه کاملا زیر سوال ...

مشكل حال حاظر در خصوص سهم كتابخانه ها

ا توجه به مفادماده 68 قانون شهرداریها که اشعار میدارد:  ماده 68 قانون شهرداریها بودجه و تخصيص اعتبارات شهرداري باستثناي موارد زير كه از محل درآمدهاي‌مستمر شهرداري پرداخت خواهد شد.1 ـ 10% سهم بهداري‌.2 ـ 3% سهم آموزش و پرورش‌.3 ـ 4% براي مبارزه با بيسوادي كه از طريق كميتة ملي ...

پيكار با بيسوادي بمصرف خواهد رسيد.4 ـ 3% براي امور تربيت بدني و پيشاهنگي‌.5 ـ 5/1% سهم كتابخانه عمومي موضوع قانون تاسيس كتابخانه عمومي در تمام شهرها مصوب‌ديماه 1344.براي تأمين هزينه‌هاي سازماني و اداري شهرداري و امور دفاع غيرنظامي‌، امور خيريه و سايرتكاليفي كه بموجب قانون بعهده شهرداريها محول است بر اساس تقسيماتي خواهد بود كه با توجه‌به احتياجات و مقتضيات محل به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر رسيده باشد و در هرصورت ميزان اعتبارات ...

راهنمای حسابرسی رسیدگی به حساب پیمانکاران

مصوبات کمیسیون معاملات و هیئت مدیره در ارتباط با انعقاد قرارداد مذکور بررسی شود   گرفتن گردش حساب هزینه یا پروژه و انتخاب 3 یا 4 صورت وضعیت با توجه به حجم رسیدگی   تطبیق سپرده ها و پیش پرداخت با قرارداد   گرفتن گردش حساب پیش پرداخت و سایر حسابهای مربوط به ...

پیمانکار بر اساس یک قرارداد (مانند علی الحساب یا حسابهای انتظامی) و عطف متقابل تضمینات دریافتی تحت عنوان پیش پرداخت ، سپرده حسن انجام کار و سپرده حسن اجرای تعهدات با حسابهای انتظامی و مطابقت نحوه پیش پرداخت با شرایط عمومی پیمان    بررسی صورت وضعیت از نظر مطابقت با قرارداد ، تهیه خلاصه ای از قرارداد و کپی گرفتن از قرارداد ، کپی مستندات مربوط به صورت وضعیت ، بررسی امضاهای مجاز صورت وضعیت ها ( ناظر کارفرما ، مهندس ناظر ، رئیس برنامه ریزی ...

درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی

 درآمد عملیاتی:  عبارت است از درآمدهایی که از فعالیتهای اصلی #شهرداری ناشی شده و حاصل از ارائه خدمات وفروش کالا میباشد.—---------------------—  درآمد غیر عملیاتی:  عبارت است ازدرآمدهایی که ناشی ازفعالیتهای اصلی شهرداری نمی باشد، نظیرحق انتفاع منافع تجاری(اجاره )ویا خالص ...

درآمد حاصل از فروش داراییهای ثابت وسرمایه گذاریها. —---------------------—  نکته  :فارغ از نوع و طبقه بندی های رایج درآمدی می توان گفت که مبحث اصلی در حسابداری درآمدها عمدتأ معطوف به تعیین زمان شناخت آنها است و بر خلاف رویه نقدی، درآمد زمانی شناسایی می شود که : شواهد کافی مبنی بر وقوع یک جریان آتی ورودی منافع اقتصادی وجود داشته باشد به عبارت دیگر جریان منافع اقتصادی مرتبط با #درآمد_عملیاتی به درون شهرداری محتمل باشد و این منافع را بتوان به ...