شهرداری طرقبه : دستورالعمل
تعریف درآمد:

هرفعالیت مالی که باعث تغییردریکی ازاقلام ترازنامه ونهایتا باعث افزایش مازاد گردد، درآمدنامیده میشود. درآمد فقط نتیجه فعالیتهای انتفاعی است که طبق اصول متداول حسابداری و قوانین ومقررات موضوعه که مجاز به انجام آنها هستند وموجب افزایش مازاد می شود تعریف میگردد. کلیه ...

درآمدهای شناسائی شده باید در صورت مازاد(کسری )درآمدوهزینه منعکس شود. درآمدها ازنظرماهیت شامل درآمدهای عملیاتی  و  غیرعملیاتی می باشد . نویسنده : سماکار ( مدیریت مالی شهرداری طرقبه)

تعدیلات سنواتی

تعدیلات سنواتی یعنی اقلام مربوط به سنوات قبل که در تعدیل مانده مازاد(کسری)درآمد و هزینه سنواتی ابتدای دوره منظور می گردد، به اقلامی محدود می شود که از تغییر در رویه حسابداری و اصلاح اشتباه ناشی گردد. تعدیلات سنواتی، اصلاحات تکرارشونده معمول و تعدیل برآوردهای انجام شده ...

درسنوات قبل را شامل نمی شود.  لازم به ذکر است شرط اصلی درتعیین تعدیلات سنواتی، سطح اهمیت بوده و اینکه تعدیل رخ داده مربوط به بیش از یک دوره مالی قبل (خصوصا برگشت ازدرآمدها)باشد. نویسنده : سماکار ( مدیریت مالی شهرداری طرقبه)

تعریف سیستم درآمد

 با توجه به مکانیزه شدن فعالیت #شهرداری ها و توسعه کاربری فناوری اطلاعات و سیستم های نرم افزاری در حوزه های عملیاتی شهرداری ها و لزوم ارتباط برخی ازاین سیستم ها که در فرایند رویداد های مالی بالاخص در بخش #درآمد ها نقش دارند، لزوم وجود یک سیستم که نقش رابط بین سیستم های همچون ...

#شهرسازی ، #نوسازی ، کسب و پیشه ، #عوارض خودرو و... سیستم حسابداری و دریافت و پرداخت خصوصا در شهرداری های بزرگ ضروری می نماید.  سیستم درآمد به عنوان حلقه ارتباطی بین نرم افزارهای عملیاتی شهرداری و نرم افزارهای پشتیبانی عمل نموده و از تکرار عملیات ورود اطلاعات در سیستم های مختلف که موجب ایجاد هزینه و بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری می نماید. نویسنده : سماکار ( مدیریت مالی شهرداری طرقبه)

تصمیمات مهم مالیاتى سال ٩٥

معافيت مالیات حقوق سال ٩٥ رقم  ١.٣٠٠.٠٠٠ تومان تعيين شد.هر گونه بيمه از سال ٩٥ از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شد.سنوات حقوق در هر صورتي از سال ٩٥ از كسر ماليات معاف و در صورت كسر، تخلف صورت گرفته است.نرخ ٩ درصد ماليات بر ارزش افزوده سال ديگر اضافه نمي شود. تاریخ ...

اظهارنامه مالیاتی ۳۱ تیر خواهد بود اما اظهارنامه مشاغل بند ب ۳۱ خرداد خواهد بود. مشاغل همه مكلف شدند دستگاه pos نصب كنند و در اظهارنامه ٩٥ ( يعني سال ٩٦ ) حتما گردش مالی شان ثبت شود.در  ماده ١٨١ قانون ماليات پلیس مالیات جایگزین "حكم قضايي" شده است.قراردادهاي pc و epc پيمانكاري از اين به بعد به جاي محاسبه بر اساس درصد پيشرفت كار مبنا بر اساس صورت وضعيت تاييد شده است اسم ماليات بر ارزش افزوده به اسم ماليات بر مصرف نهايي تغيير خواهد كرد.براي ...

حق بيمه مكسوره از قراردادها

بر اساس ماده 38 قانون بيمه تأمين اجتماعي در كليه قراردادها و پيمانها و همچنين خدمات ارائه شده 5 درصد از هر صورت وضعيت پرداختي به عنوان سپرده بيمه كسر مي شود تا به ترتيب زير عمل گردد:  1 - چنانچه پيمانكار مفاصا حساب مأخوذه حق بيمه مربوط به قرار داد منعقده را ارايه نمايد مي بايست ...

سپرده مكسوره و قسط آخر(بشرح بند 3) به ايشان پرداخت و تسويه گردد. 2 - طبق تبصره الحاقي به ماده 38 قانون تأمين اجتماعي و آئين نامه اجرايي مربوطه در مورد قراردادهايي كه حداقل يكسال از تاريخ خاتمه آنها گذشته و پيمانكار مفاصا حساب سازمان تأمين اجتماعي را اخذ ننموده و بابت حق بيمه قرارداد بدهي قطعي داشته باشد، سازمان تأمين اجتماعي مي تواند بدهي پيمانكار را از كارفرما مطالبه و دريافت نمايد. بدين لحاظ كارفرما بمنظور جلوگيري از عمليات اجرائي مكلف ...