شهرداری طرقبه : دستورالعمل
وظایف سیستم بودجه واعتبارات

ثبت هزینه ها بر اساس برنامه و فعالیت ثبت اسناد بر اساس فصول هزینه و کنترل آنها با برنامه ها اعلام مانده اعتبارات در برنامه و فصل، طرح و پروژه تعریف ساختار بودجه متناسب با فعالیتهای شهرداری کنترل پروژه های عمرانی( براساس طرح/ پروژه/ عملیات) کنترل پیشرفت فیزیکی ...

پروژه های عمرانی بودجه ریزی بر اساس مراکز هزینه و درآمد، منابع و مصارف و کنترل آن تجزیه و تحلیل منابع و مصارف در دوره های بودجه قبلی و جاری ثبت و مدیریت اطلاعات درخواست های بودجه و اعتبارات تهیه گزارشات تفریغ بودجه ای و سایر گزارشات مقایسه ای نگهداری حساب ها و اطلاعات مربوط به فرآیند بودجه کنترل وضعیت هر یک از اقلام که برای آن تامین اعتبار شده تهیه گزارشات متنوع تحلیلی، آماری و نموداری از کلیه طبقه بندی های قانونی نظیر ...

سیستم بودجه واعتبارات :

سیستم #بودجه و #اعتبارات جهت سازمان هایی طراحی شده است که عملکرد مالی آنها بر اساس و در حدود بودجه قابل اجرا است. در این سیستم که در ارتباط « بودجه و اعتبارات » سیستم عمل می کند، ساختار بودجه ای #شهرداری در کنار ساختار حساب های سیستم حسابداری مالی تعریف شده و هر بند « حسابداری ...

مالی » مستقیم و تنگاتنگ با سیستم بودجه به حساب یا حساب هایی از سیستم حسابداری مالی اختصاص داده می شود. سیستم بودجه و اعتبارات به گونه ای عمل می کند که کل چرخه گردش بودجه را از منجر به تبادل اطلاعات بین دو سیستم می شود. ،« حسابداری مالی » تصویب تا تعهد بودجه و هزینه شدن آن در واحد مربوطه در بر گیرد. ارتباط با سیستم وارد شده و پس از تایید مسئول ذیربط در « بودجه و اعتبارات » بدین صورت که اسناد حسابداری ثبت شده در مورد حساب های بودجه ای به طور ...

حد نصاب معاملات در سال 1394

 معاملات کوچک:  معاملاتی که کمتر از یکصد و سی و نه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۳۹) ریال باشد.  معاملات متوسط:  معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۹۰ر۱) ریال تجاوز نکند.  معاملات بزرگ:  معاملاتی که مبلغ ...

برآورد اولیه آن‌ها بیش از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۹۰ر۱) ریال باشد. ---------------------------البته امسال(٩٥) نصاب دويست ميليون ريال شده

وظایف سیستم تدارکات

خرید کالاهای مورد نیاز کلیه واحدهای شهرداریبرآورد قیمت ها و هزینه درمعاملات تنظیم صورتجلسات تحویل کالاهای خریداری شدهتهیه وجمع آوری قوانین و مقررات مربوط به خرید شامل قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برگزاری مناقصات، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،آیین نامه ...

معاملات دولتی، آیین نامه های مالی و معاملات شهرداریهاتنظیم روشهای مختلف خرید شامل قراردادی و غیرقراردادیتهیه وتنظیم روشهای مختلف خرید شامل استعلام، مناقصه و ترک تشریفات مناقصهرعایت حد نصاب معاملات (قیمت معامله) شامل معاملات جزیی، معاملات متوسط و معاملات عمدهتهیه وتنظیم نیازهای دستگاه و فهرست کالاها و خدماتی که باید تهیه و خریداری شودتهیه وتنظیم صورت ها و گزارش های مالی مربوط به خریدها اولویت بندی کالاهایی که باید خریداری شودصدور ...

ضرورت استفاده از سیستم تدارکات

سیستم #تدارکات-داخلی بخشی از سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت است که در طراحی آن، ارتباطات مورد نیاز با سایر سیستمها بخصوص سیستمهای  انبار وخزانه داری در نظر گرفته شده است. این سیستم با ایجاد انسجام وهماهنگی در فرایندهای مرتبط، از ورود اطلاعات تکراری جلوگیری می ...

کند.  تدارکات داخلی یکی از ارکان اساسی فعالیت در #شهرداری ها وموسسات اقتصادی به شمار می آید، زیرا اجرای سیاستها وراهکارهای شایسته بازرگانی وخرید، بسیار حساس وسرنوشت ساز است اجرای سیاستهای موسسات تجاری وتولیدی در امر خرید وپاسخ بموقع به درخواست کالا وخدمات مراکز درخواست کننده، مستلزم استقرار سیستم کارآمد تدارکات داخلی (بازرگانی – خرید ) است، زیرا دسترسی به اطلاعات روز کالاهای مورد نیاز، مانده حساب فروشندگان، امتیازات اعطایی به ...

سیستم تدارکات ( کارپردازی )

خرید و #تدارکات یکی از قدیمی ترین فعالیتهای #شهرداری برای انجام وظایف متعدد آنها می باشد. در پروژه های پیمانکاری و طرح های سرمایه گذاری نیز خرید و تدارکات مواد اولیه، نیروی انسانی و... بخش عمده ای از فعالیتهای تیم پروژه را به خود اختصاص می دهد. در طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری، ...

مقصود از خرید، تنها برآوردن نیازمندیهای پروژه نیست، بلکه هدف از خرید، دستیابی به مواد مورد نیاز پروژه، طبق زمانبندی و کیفیت مورد نیاز، برای رسیدن به موقعیت نهایی و تحویل به موقع طرح سرمایه گذاری است. مدیریت خرید و تدارکات، تمامی امور مرتبط با خرید بهنگام کالا و خدمات مورد نیاز برای انجام تمامی فرایندها و عملکرد شهرداری را شامل می شود. تدارکات، طیف وسیعی از اقلام، را در بر می گیرد که باید در زمان مورد نیاز از تهیه کنندگان و تامین کنندگان ...