شهرداری طرقبه : عوارض نوسازی
عوارض نوسازی و عمران شهری

قانون نوسازی و عمران شهری ماده1: نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندی های شهری و احداث و ...

اصلاح و توسعه معابر و ایجادپارک ها و پارکینگ ها (توقفگاه ها) و میدان ها و حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداری ها است و شهرداری ها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند. ماده2: از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر، عوارض ...

پر بیننده ترین ها