مناقصه عمومی عملیات خرید آسفالت

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری طرقبه در نظر دارد مناقصه عمومی عملیات خرید آسفالت به شماره 2001050352000016 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید؛

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1401/05/25 می باشد.

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 19 روز سه شنبه 1401/06/01

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد ساعت 12 روز یکشنبه 1401/06/13

زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 8 روز دوشنبه 1401/06/14

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: طرقبه، بلوار معلم، ساختمان شهرداری، امور قراردادها تلفن 05134225844

واحد عمران تلفن 05134223833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/پروفایل تأمین کننده/مناقصه گر" موجود است.

روابط عمومی شهرداری طرقبه

آرشیو تاریخی

اندازه فونت و ظاهر متن باش
S M T W Th F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

دسته بندی مطالب